ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6