ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

นิรันดร์ แท่นทอง

โรงเรียนแม่จริม

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6