ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นิรันดร์ แท่นทอง

โรงเรียนแม่จริม

เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6