วิทยาศาสตร์2 ม.1/1

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1