เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Japanese Basic 1 ม.1 NBP

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วราพงศ์ วงศ์ดาว

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม

การศึกษาจุดกำเนิดภาษาญี่ปุ่น วิธีการใช้อักษรญี่ปุ่น ทั้ง 3 รูปแบบ การศึกษาอักษรฮิระงะนะ อักษรคะตะคะนะ และการใช้ตัวโรมันจิ การอ่านออกเสียงอักษรญี่ปุ่นให้ถูกต้อง ศึกษาคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันทั้งอักษรฮิระงะนt เรียนรู้ทำเข้าใจความแตกต่างด้านภาษา