ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4/1 วิชาหุ่นยนต์

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์