ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์

รัตนา เนตรใส

โรงเรียนสา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคณิตศาสตร์วิชาพื้นฐาน