ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4/1 วิชาภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์ 2

อัมพร คำกัมพล

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาข้อมูล ข้อความที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงเกี่ยวกับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์