เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4/1 วิชาภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์ 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อัมพร คำกัมพล

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ศึกษาข้อมูล ข้อความที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงเกี่ยวกับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์