เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ว่าที่ร.ต.หญิง อุไรวรรณ จันทร์ใส

โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม

             ศึกษาเกี่ยวกับหลักการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML หรือโปรแกรมสำเร็จรูป การประยุกต์การสร้างเว็บไซต์ การจัดการและการตกแต่งข้อความการแทรกรูปภาพลงในเว็บเพจ การสร้างตารางการสร้างจุดเชื่อมโยงในแต่ละหน้าเว็บเพจการแบ่งหน้าเว็บเพจเป็นส่วน ๆการสร้างฟอร์มเพื่อรองรับข้อมูลจากผู้ใช้การประยุกต์สร้างเลเยอร์ในการตกแต่งเอกสารเว็บเพจ การแทรกมัลติมีเดียสื่อต่าง ๆลงในเว็บเพจ การจัดการเว็บไซต์ การขอใช้บริการเสริมต่าง ๆ เพื่อการตกแต่งเว็บเพจให้สวยงาม การขอพื้นที่์ี่เพื่อรองรับเว็บไซต์ การนำเว็บไซต์ขึ้นสู่อินเทอร์เน็ต
ศึกษาเทคนิคการสร้างเว็บไซต์และสร้างเว็บเพจให้สวยงาม น่าสนใจรวมถึงการปลูกฝังให้นักเรียนมีจริยธรรมและคุณธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต ทราบกฎกติกา มารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ต เข้าใจและสร้างทักษะการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำเสนอผลงาน สร้างงานหรือโครงงานและแก้ปัญหาได้ ปฏิบัติและประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์
ผลงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเกิดเจตคติที่ดี ทำให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในทางสร้างสรรค์ได้