ชั้น ม.4 ห้อง 4/1 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ณัฐรดา จันฟุ่น

โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ถูกต้อง