ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.๕ การงานอาชีพงานบ้าน

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาวิธีการทำงานบ้านและฝึกปฏิบัติการทำงานบ้านให้ถูกต้องตามขั้นตอน