ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.๕ การงานอาชีพงานบ้าน

อารีรัชช์ ไชยช่อฟ้า

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาวิธีการทำงานบ้านและฝึกปฏิบัติการทำงานบ้านให้ถูกต้องตามขั้นตอน