เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.๕ การงานอาชีพงานบ้าน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อารีรัชช์ ไชยช่อฟ้า

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ศึกษาวิธีการทำงานบ้านและฝึกปฏิบัติการทำงานบ้านให้ถูกต้องตามขั้นตอน