ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง2/1 วิชาศิลปะพื้นฐาน

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของงานทัศนศิลป์ไทยในแต่ละยุคสมัย