ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง2/1 วิชาศิลปะพื้นฐาน

วาสนา แกล้วกล้า

โรงเรียนเวียงเทพวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของงานทัศนศิลป์ไทยในแต่ละยุคสมัย