ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 วิชาฟิสิกส์1

รุ่งโรจน์ ศรรบศึก

โรงเรียนน่านประชาอุทิศ

คำอธิบายชั้นเรียน

สืบค้น ตรวจสอบเรื่องการเคลื่่อนที่แบบต่างๆได้