ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2/2 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ4

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้เกี่ยวกับ...........