ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2/2 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ4

ยุทธยา ขัดสม

โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้เกี่ยวกับ...........