homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3/2 วิชาภาษาไทย
person
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3/2 วิชาภาษาไทย

ผู้สอน
แพรวพรรณ สวนธิ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3/2 วิชาภาษาไทย

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12747

สถานศึกษา
โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา

คำอธิบายวิชา

        ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรองการวิเคราะห์วิจารณ์ตีความและประเมินคุณค่าแนวคิดจากเรื่องที่อ่านการเขียนย่อความเขียนอธิบายชี้แจงแสดงความคิดเห็นการโต้แย้งอย่างมีเหตุผลการกรอกแบบสมัครงานการเขียนรายงานโครงงานการพูดในโอกาสต่างๆการพูดโน้มน้าวใจการวิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อนระดับภาษาการแต่งโคลงสี่สุภาพการสรุปเนื้อหาข้อคิดการวิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีวรรณกรรมพร้อมทั้งจำบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและนำไปใช้อ้างอิง

        โดยใช้กระบวนการทางภาษาการอ่านการเขียนการฟังการดูและการพูดหลักการใช้ภาษาวรรณคดีและวรรณกรรมการวิเคราะห์ตีความประเมินค่าการบันทึกข้อมูลการอภิปราย

        เพื่อให้เกิดความรู้ความคิดความเข้าใจสามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้มีความสมารถในการสื่อสารได้ถูกต้องเหมาะสมเห็นคุณค่าของการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันมีมารยาทในการอ่านการเขียนการฟังการดูและการพูดมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)