เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3/2 วิชาภาษาไทย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แพรวพรรณ สวนธิ

โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา

        ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรองการวิเคราะห์วิจารณ์ตีความและประเมินคุณค่าแนวคิดจากเรื่องที่อ่านการเขียนย่อความเขียนอธิบายชี้แจงแสดงความคิดเห็นการโต้แย้งอย่างมีเหตุผลการกรอกแบบสมัครงานการเขียนรายงานโครงงานการพูดในโอกาสต่างๆการพูดโน้มน้าวใจการวิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อนระดับภาษาการแต่งโคลงสี่สุภาพการสรุปเนื้อหาข้อคิดการวิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีวรรณกรรมพร้อมทั้งจำบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและนำไปใช้อ้างอิง

        โดยใช้กระบวนการทางภาษาการอ่านการเขียนการฟังการดูและการพูดหลักการใช้ภาษาวรรณคดีและวรรณกรรมการวิเคราะห์ตีความประเมินค่าการบันทึกข้อมูลการอภิปราย

        เพื่อให้เกิดความรู้ความคิดความเข้าใจสามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้มีความสมารถในการสื่อสารได้ถูกต้องเหมาะสมเห็นคุณค่าของการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันมีมารยาทในการอ่านการเขียนการฟังการดูและการพูดมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์