ม.3/2

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง