ชั้น ม.4/1 วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2

ณภัทร์สกล ปัญญา

โรงเรียนน่านประชาอุทิศ

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียน ม.4/1 รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2