homeม.3-การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML (ง30246)
person
ม.3-การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML (ง30246)

ผู้สอน
จตุรงค์ ข้ามหก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.3-การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML (ง30246)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12750

สถานศึกษา
โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม

คำอธิบายวิชา

          ศึกษาโครงสร้างการตกแต่ง ตาราง ในการสร้างเว็บเพจ จากโปรแกรมภาษา HTML และหลักการออกแบบเว็บไซต์ แถบสถานะ อุปกรณ์ การใช้ตัวอักษร การแทรกภาพ ตาราง การใช้เลเยอร์ จุดเชื่อมโยงจากโปรแกรม การสร้างเว็บ และการแต่งภาพใช้ในเว็บจากโปรแกรม ตกแต่งภาพที่เหมาะสมกับชิ้นงานปฏิบัติการใช้โปรแกรมภาษา HTML ในการสร้างโครงสร้าง ตกแต่ง ตาราง ในการจัดทำและปฏิบัติการใช้โปรแกรมในการสร้างเว็บ ออกแบบเว็บเพจ แถบสถานะ อุปกรณ์ การใช้ตัวอักษร การแทรกภาพ ตาราง การใช้เลเยอร์ จุดเชื่อมโยงจากโปรแกรมในการสร้างเว็บเพจ รวมถึงปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำหรับแต่งภาพ เพื่อใช้สร้างเว็บเพจได้เหมาะสม 
         เพื่อให้เข้าใจและเห็นคุณค่าเกิดจินตนาการในการใช้โปรแกรมภาษา HTML และ โปรแกรม ในการสร้างเว็บไซต์ อยากสร้างสรรค์และใช้โปรแกรมแต่งภาพสำหรับใช้กับเว็บเพจได้อย่างสวยงามมีความรับผิดชอบและจิตสำนึกที่ดีต่อการเรียนการสอน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)