homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 รายวิชา เคมี1(ว30221)
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 รายวิชา เคมี1(ว30221)

ผู้สอน
วิริยา ศรีใจอินทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 รายวิชา เคมี1(ว30221)

หมายเลขของวิชา (Class ID)
12751

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รายวิชา เคมี 1 (ว30221) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4               เวลา 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต

ศึกษา และคำนวณเกี่ยวกับมวลอะตอมของธาตุ มวลของธาตุ 1 อะตอม มวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ

มวลโมเลกุลของสารความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโมล อนุภาค มวลและปริมาตรของแก๊สที่ STP ศึกษาหน่วย และการคำนวณความเข้มข้นของสารละลาย ศึกษาและทดลองเตรียมสารละลาย ศึกษาและทดลองและเปรียบเทียบจุดเดือด จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารละลาย ศึกษาความหมายและเขียนสูตรโมเลกุล สูตรเอมพิริกัลหรือสูตรอย่างง่าย และสูตรโครงสร้าง การคำนวณหามวลเป็นร้อยละจากสูตรการคำนวณหา สูตรเอมพิริกัลหรือสูตรโมเลกุลของสาร ศึกษาการเขียนและดุลสมการเคมี ทดลองและคำนวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมีที่เป็นไปตามกฎทรงมวล กฎสัดส่วนคงที่ ศึกษาทดลองและคำนวณปริมาตรของแก๊สในปฏิกิริยาเคมีตามกฏเกย์ – ลุสแซก และกฎของอาโวกาโดร ศึกษาและฝึกคำนวณหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารในสมการเคมีนั้นๆ และสมการเคมีที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งสมการ สารกำหนดปริมาณผลได้ร้อยละ                                                                                                                                               ศึกษาสมบัติและการจัดเรียงอนุภาคของแข็ง ทดลองเตรียมผลึกสาร และศึกษาชนิดของผลึก การเปลี่ยนสถานะของของแข็ง การหลอมเหลว การระเหิด ศึกษาวิเคราะห์สมบัติของของเหลวเกี่ยวกับความตึงผิว การระเหย ความดันไอ ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับความดันไอกับจุดเดือดของของเหลว ความสัมพันธ์ระหว่างความดันไอของของเหลวต่างชนิด และผลของอุณหภูมิต่อความดันไอ ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติบางประการของแก๊ส ทฤษฎีจลน์ ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของความดัน อุณหภูมิ และคำนวณหาปริมาตร   ความดัน จำนวนโมล มวล และอุณหภูมิของแก๊สตามกฎแก๊สอุดมคติ ศึกษาทดลองการแพร่และอัตราการแพร่ของแก๊ส การคำนวณเกี่ยวกับกฎการแพร่ของแกรห์ม ศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสมบัติของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส  

               เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสมบัติของแข็ง ของเหลว และแก๊ส และคำนวณเกี่ยวกับผลผลิตของปฏิกิริยาเคมี โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ สามารถนำความรู้หลักการไปใช้ประโยชน์ เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ์ การแก้ปัญหา สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าวิทยาศาสตร์ มีจริยธรรม คุณธรรม

และค่านิยมที่เหมาะสม 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)