homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3/3 วิชาภาษาไทย
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3/3 วิชาภาษาไทย

ผู้สอน
แพรวพรรณ สวนธิ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3/3 วิชาภาษาไทย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12753

สถานศึกษา
โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

        ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรองการวิเคราะห์วิจารณ์ตีความและประเมินคุณค่าแนวคิดจากเรื่องที่อ่านการเขียนย่อความเขียนอธิบายชี้แจงแสดงความคิดเห็นการโต้แย้งอย่างมีเหตุผลการกรอกแบบสมัครงานการเขียนรายงานโครงงานการพูดในโอกาสต่างๆการพูดโน้มน้าวใจการวิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อนระดับภาษาการแต่งโคลงสี่สุภาพการสรุปเนื้อหาข้อคิดการวิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีวรรณกรรมพร้อมทั้งจำบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและนำไปใช้อ้างอิง

        โดยใช้กระบวนการทางภาษาการอ่านการเขียนการฟังการดูและการพูดหลักการใช้ภาษาวรรณคดีและวรรณกรรมการวิเคราะห์ตีความประเมินค่าการบันทึกข้อมูลการอภิปราย

        เพื่อให้เกิดความรู้ความคิดความเข้าใจสามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้มีความสมารถในการสื่อสารได้ถูกต้องเหมาะสมเห็นคุณค่าของการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันมีมารยาทในการอ่านการเขียนการฟังการดูและการพูดมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)