เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

มัธยมศึกษาปีที่1 วิชาศิลปะ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย ปวินท์ สุทธหลวง

โรงเรียนบ่อเกลือ

ศึกษาความรูเกี่ยวกับการบรรยายความแตกตางและความคลายคลึงกันของงานทัศนศิลปและ สิ่งแวดลอม โดยใชความรูเรืองทัศนธาตุ ระบุและบรรยายหลักการออกแบบงานทศนศิลป โดยเนนความเปน เอกภาพความกลมกลืนและความสมดุล ประเมินงานทัศนศิลปและบรรยายถึงวิธีการปรับปรุงงานของตนเอง และผูอื่นโดยใชเกณฑที่กําหนดให ระบุและบรรยายเกี่ยวกับลกษณะรูปแบบงานทัศนศิลปของชาติและของ ทองถิ่นตนเองจากอดีตจนถึงปจจุบัน ระบุและเปรียบเทยบงานทศนศิลปของภาคตางๆในประเทศไทยเปรียบเทียบความแตกตางของจุดประสงคในการสรางสรรคงานทัศนศิลปของวัฒนธรรมไทยและสากลวาดภาพทัศนียภาพแสดงใหเห็นระยะไกลใกล เปน ๓ มิติ รวบรวมงานปนหรือสื่อผสมมาสรางเปนเรื่องราว ๓ มิติโดยเนนความเปนเอกภาพความกลมกลืนและการสื่อถึงเรื่องราวของงาน ออกแบบรูปภาพสัญลกษณ หรือกราฟกอื่นๆในการนําเสนอความคิดและขอมูล

เพื่อใหเกิดความสามารถในการบรรยาย ระบุ ประเมินงาน เปรียบเทียบ วาดภาพ รวบรวมงาน ออกแบบผลงานดานทัศนศิลป

เห็นคุณคางานทัศนศิลปถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระ ชื่นชมและประยุกตใชในชีวิตประจําวัน เห็นคุณคางานทัศนศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถน ภูมิปญญาไทยและสากล