มัธยมศึกษาปีที่1 วิชาศิลปะ

ปวินท์ สุทธหลวง

โรงเรียนบ่อเกลือ

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความรูเกี่ยวกับการบรรยายความแตกตางและความคลายคลึงกันของงานทัศนศิลปและ สิ่งแวดลอม โดยใชความรูเรืองทัศนธาตุ ระบุและบรรยายหลักการออกแบบงานทศนศิลป โดยเนนความเปน เอกภาพความกลมกลืนและความสมดุล ประเมินงานทัศนศิลปและบรรยายถึงวิธีการปรับปรุงงานของตนเอง และผูอื่นโดยใชเกณฑที่กําหนดให ระบุและบรรยายเกี่ยวกับลกษณะรูปแบบงานทัศนศิลปของชาติและของ ทองถิ่นตนเองจากอดีตจนถึงปจจุบัน ระบุและเปรียบเทยบงานทศนศิลปของภาคตางๆในประเทศไทยเปรียบเทียบความแตกตางของจุดประสงคในการสรางสรรคงานทัศนศิลปของวัฒนธรรมไทยและสากลวาดภาพทัศนียภาพแสดงใหเห็นระยะไกลใกล เปน ๓ มิติ รวบรวมงานปนหรือสื่อผสมมาสรางเปนเรื่องราว ๓ มิติโดยเนนความเปนเอกภาพความกลมกลืนและการสื่อถึงเรื่องราวของงาน ออกแบบรูปภาพสัญลกษณ หรือกราฟกอื่นๆในการนําเสนอความคิดและขอมูล

เพื่อใหเกิดความสามารถในการบรรยาย ระบุ ประเมินงาน เปรียบเทียบ วาดภาพ รวบรวมงาน ออกแบบผลงานดานทัศนศิลป

เห็นคุณคางานทัศนศิลปถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระ ชื่นชมและประยุกตใชในชีวิตประจําวัน เห็นคุณคางานทัศนศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถน ภูมิปญญาไทยและสากล