โลกดาราศาสตร์และอวกาศ ม.5/1

วาสนา รัตนกรจินดา

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้สร้างขึ้นเพื่อจักการเรียนการสอนรายวิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศ