ม.5 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน

กิจณรงค์ แก้ววังอ้อ

โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้คณิต ตอนครูติดราชการ