ภาษาไทย ครูรัติยา ม.5/5

คำอธิบายชั้นเรียน

มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและ

นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง