ม.2 เทคโนโลยี 2

วนิดา มาปง

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม จังหวัดแพร่

คำอธิบายชั้นเรียน

สื่อการเรียนการสอนสำหรับทำการสอนรายวิชาเทคโนโลยี 2 ระดับชั้นมัธยฒศึกษาปีที่ 2