มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๕ วิชาการงานอาชีพ งานบ้าน

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษและฝึกปฏิบัติการรักษาและตกแต่งบ้าน อาหารในชีวิตประจำวัน และการตัดเย็บของใช้