ม.3 เทคโนโลยี 4

วนิดา มาปง

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม จังหวัดแพร่

คำอธิบายชั้นเรียน

สื่อการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยี 4 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3