homeชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/5 เคมี 3 (ว30223)
person
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/5 เคมี 3 (ว30223)

ผู้สอน
วิริยา ศรีใจอินทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/5 เคมี 3 (ว30223)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12783

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม

ว 30223 ( เคมีเพิ่มเติม 3 ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต

           ศึกษาชนิดพันธะระหว่างคาร์บอน สูตรเคมี ไอโซเมอร์ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน และทดลองการจัดตัวของคาร์บอนในสารประกอบ ศึกษาและทดลองสมบัติของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน แบบสายตรง แบบวงแหวน อะโรมาติก มลพิษที่อาจเกิดขึ้นและการแก้ไข ศึกษาหมู่ฟังชัน สูตรเคมีของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ศึกษาและทดลองสมบัติ ปฏิกิริยาของแอลกอฮอล์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดอินทรีย์ เอสเทอร์ เอไมด์ เอมีน

            ศึกษาแหล่งกำเนิดและองค์ประกอบของปิโตรเลียม วิธีการแยกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ กระบานการผลิตและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีบางชนิด ชนิดและปฏิกิริยาของพอลิเมอร์ ศึกษาชนิดและสมบัติ และประโยชน์ของพลาสติก เส้นใย ยาง ซิลิโคน รวมทั้งมลพิษที่อาจเกิด และแนวทางในการป้องกัน ศึกษาความก้าวหน้าของผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์สังเคราะห์

             ศึกษาความสำคัญของอาหารต่อชีวิตสุขภาพ อาหารกับสารชีวโมเลกุล ซึ่งได้แก่ โปรตีน  คาร์โบไฮเดรต ลิพิด และกรดนิวคลีอิก ศึกษาโครงสร้าง องค์ประกอบ แหล่งที่เกิดในธรรมชาติ ศึกษาและทดลองสมบัติ ปฏิกิริยาบางประเภทของสารชีวโมเลกุล ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ สารชีวโมเลกุลได้

              เพื่อให้มีความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ และนำความรู้และหลักการไปใช้อธิบายปรากฏการณ์หรือแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับ เคมีอินทรีย์ เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ และผลิตภัณฑ์ และสารชีวโมเลกุลได้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)