homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 เคมี 3 (ว 30223)
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 เคมี 3 (ว 30223)

ผู้สอน
วิริยา ศรีใจอินทร์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 เคมี 3 (ว 30223)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12789

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม

ว 30223 ( เคมีเพิ่มเติม 3 ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต

          ศึกษาชนิดพันธะระหว่างคาร์บอน สูตรเคมี ไอโซเมอร์ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน และทดลองการจัดตัวของคาร์บอนในสารประกอบ ศึกษาและทดลองสมบัติของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน แบบสายตรง แบบวงแหวน อะโรมาติก มลพิษที่อาจเกิดขึ้นและการแก้ไข ศึกษาหมู่ฟังชัน สูตรเคมีของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ศึกษาและทดลองสมบัติ ปฏิกิริยาของแอลกอฮอล์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดอินทรีย์ เอสเทอร์ เอไมด์ เอมีน

         ศึกษาแหล่งกำเนิดและองค์ประกอบของปิโตรเลียม วิธีการแยกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ กระบานการผลิตและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีบางชนิด ชนิดและปฏิกิริยาของพอลิเมอร์ ศึกษาชนิดและสมบัติ และประโยชน์ของพลาสติก เส้นใย ยาง ซิลิโคน รวมทั้งมลพิษที่อาจเกิด และแนวทางในการป้องกัน ศึกษาความก้าวหน้าของผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์สังเคราะห์

           ศึกษาความสำคัญของอาหารต่อชีวิตสุขภาพ อาหารกับสารชีวโมเลกุล ซึ่งได้แก่ โปรตีน

คาร์โบไฮเดรต ลิพิด และกรดนิวคลีอิก ศึกษาโครงสร้าง องค์ประกอบ แหล่งที่เกิดในธรรมชาติ ศึกษาและทดลองสมบัติ ปฏิกิริยาบางประเภทของสารชีวโมเลกุล ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ สารชีวโมเลกุลได้

         เพื่อให้มีความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ และนำความรู้และหลักการไปใช้อธิบายปรากฏการณ์หรือแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับ เคมีอินทรีย์ เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ และผลิตภัณฑ์ และสารชีวโมเลกุลได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)