ม.๑/๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายชัยวัฒน์ เสนาป่า

โรงเรียนเมืองแพร่

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ วิวัฒนาการของ

คอมพิวเตอร์ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความปลอดภัย