ม.๑/๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ วิวัฒนาการของ

คอมพิวเตอร์ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความปลอดภัย