ม.๑/๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นายชัยวัฒน์ เสนาป่า

โรงเรียนเมืองแพร่

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ วิวัฒนาการของ

คอมพิวเตอร์ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความปลอดภัย