homeวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว30101 วิชา การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
personperson_add
วิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว30101 วิชา การเคลื่อนที่แบบต่างๆ

ผู้สอน
ธีรพงษ์ อินทนนท์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว30101 วิชา การเคลื่อนที่แบบต่างๆ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12791

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด

1. ว 4.2 ม.4-6/1 อธิบายและทดลองความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัด เวลา ความเร็ว ความเร่งของการเคลื่อนที่ในแนวตรง

2. ว 4.2 ม.4-6/2 สังเกตและอธิบายการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ แบบวงกลม

และแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

3. ว 4.2 ม.4-6/3 อภิปรายผลการสืบค้นและประโยชน์เกี่ยวกับการเคลื่อนที่

แบบโพรเจกไทล์ แบบวงกลม และแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)