เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เคมี5 ม.6/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กฤติยา มณีกาศ

โรงเรียนเมืองแงง

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เนื้อหารายวิชา  1.  เคมีอินทรีย์

  2.  ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม