เคมี5 ม.6/1

กฤติยา มณีกาศ

โรงเรียนเมืองแงง

คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหารายวิชา  1.  เคมีอินทรีย์

  2.  ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม