เคมี5 ม.6/1

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหารายวิชา  1.  เคมีอินทรีย์

  2.  ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม