homeเคมี1 ม.4/1
person
เคมี1 ม.4/1

ผู้สอน
กฤติยา มณีกาศ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เคมี1 ม.4/1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12793

สถานศึกษา
โรงเรียนเมืองแงง

คำอธิบายวิชา

เนื้อหารายวิชา  1.  อะตอมและตารางธาตุ

                       2.  พันธะเคมี

                       3.  สมบัติของธาตุและสารประกอบ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)