เคมี1 ม.4/1

คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหารายวิชา  1.  อะตอมและตารางธาตุ

                       2.  พันธะเคมี

                       3.  สมบัติของธาตุและสารประกอบ