เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การประยุกต์ใช้ทางเคมี ม.6/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กฤติยา มณีกาศ

โรงเรียนเมืองแงง

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เนื้อหารายวิชา 1. อะตอมและตารางธาตุ

                      2. ปฏิกิริยาเคมี

                      3.  สารชีวโมเลกุล

                      4. พอลิเมอร์

                      5. ปิโตรเลียม