การประยุกต์ใช้ทางเคมี ม.6/1

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหารายวิชา 1. อะตอมและตารางธาตุ

                      2. ปฏิกิริยาเคมี

                      3.  สารชีวโมเลกุล

                      4. พอลิเมอร์

                      5. ปิโตรเลียม