การประยุกต์ใช้ทางเคมี ม.6/2

กฤติยา มณีกาศ

โรงเรียนเมืองแงง

คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหารายวิชา  1. อะตอมและตารางธาตุ

                       2. ปฏิกิริยาเคมี

                       3. สารชีวโมเลกุล

                       4. ปิโตรเลียม

                       5. พอลิเมอร์