การประยุกต์ใช้ทางเคมี ม.6/2


ผู้สอน
กฤติยา มณีกาศ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 6 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การประยุกต์ใช้ทางเคมี ม.6/2

Class ID
12796

สถานศึกษา
โรงเรียนเมืองแงง
คำอธิบายวิชา

เนื้อหารายวิชา  1. อะตอมและตารางธาตุ

                       2. ปฏิกิริยาเคมี

                       3. สารชีวโมเลกุล

                       4. ปิโตรเลียม

                       5. พอลิเมอร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)