เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การประยุกต์ใช้ทางเคมี ม.6/2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กฤติยา มณีกาศ

โรงเรียนเมืองแงง

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เนื้อหารายวิชา  1. อะตอมและตารางธาตุ

                       2. ปฏิกิริยาเคมี

                       3. สารชีวโมเลกุล

                       4. ปิโตรเลียม

                       5. พอลิเมอร์