homeมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
person
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

ผู้สอน
นางสาว พิชญาพรรณ พากเพียร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12799

สถานศึกษา
โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา ศาสนาสากล จำนวน 20 ชั่วโมง

รหัสวิชา ส 30201 จำนวน 0.5 หน่วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ศึกษาความหมายของศาสนาและลัทธิ องค์ประกอบ ประเภทและสาเหตุของการเกิดศาสนา ความสำคัญและประโยชน์ของศาสนา มีความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนิกชนอันจะนำมาซึ่งความสงบสุขของสังคมโลกได้ ศาสนาขงจื๊อ ศาสนาเต๋า ศาสนาชินโต ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พระพุทธศาสนา ศาสนาเชน ศาสนาซิกข์ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาไซโรอัสเตอร์ และศาสนายูดาห์ ในด้านความเป็นมา ประวัติศาสดา คัมภีร์และนิกายสำคัญ หลักคำสอน พิธีกรรมสำคัญ อิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของศาสนิกชน ที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตได้ หลักคำสอนและเปรียบเทียบความสอดคล้องกันทั้ง 11 ศาสนา โดยวิเคราะห์ในเรื่องจริยธรรม จุดมุ่งหมายปลายทาง บุญกุศล นรก สวรรค์ และหลักการพัฒนาคุณค่าความเป็นมนุษย์ได้ รวมทั้งความสามารถแก้ไขปัญหาชีวิตและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ด้วยดี

เติม) โดยจัดกระบวนการเสริมสร้างประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล ปฏิบัติจริง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางสังคม

เพื่อนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิดทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง และนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ ตระหนักเห็นคุณค่า และมีเจตคติที่ดีต่อพระพุทธศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นหลักในการดำเนินชีวิต สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง

ผลการเรียนรู้

1.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของศาสนา

2.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาที่กำเนิดในเอเชียตะวันออก

3.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาที่กำเนิดในเอเชียใต้

4.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาที่กำเนิดในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)