homeพืชอาหารสัตว์
personperson_add
พืชอาหารสัตว์

ผู้สอน
อาจารย์ กรุง วิลาชัย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
พืชอาหารสัตว์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
128

สถานศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คำอธิบายชั้นเรียน

การจำแนกประเภทและชนิดของพืชอาหารสัตว์ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ คุณค่าทางอาหาร การปลูกสร้างและการจัดการทุ่งหญ้าและถั่ว การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา การแปรรูปและการใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์ การเก็บรวบรวมต้วอย่างพืชอาหารสัตว์ต่างๆ

ปฏิบัติการ  ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชอาหารสัตว์ทั้งพืชตระกูลถั่ว ฝึกปฏิบัติการทำ Herbariam              ฝึกปฏิบัติการเก็บรักษาพืชอาหารสัตว์ เช่น การทำหญ้าแห้งและถั่วแห้ง การทำหญ้าและถั่วหมัก การศึกษานอกสถานที่


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)