พืชอาหารสัตว์

กรุง วิลาชัย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คำอธิบายชั้นเรียน

การจำแนกประเภทและชนิดของพืชอาหารสัตว์ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ คุณค่าทางอาหาร การปลูกสร้างและการจัดการทุ่งหญ้าและถั่ว การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา การแปรรูปและการใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์ การเก็บรวบรวมต้วอย่างพืชอาหารสัตว์ต่างๆ

ปฏิบัติการ  ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชอาหารสัตว์ทั้งพืชตระกูลถั่ว ฝึกปฏิบัติการทำ Herbariam              ฝึกปฏิบัติการเก็บรักษาพืชอาหารสัตว์ เช่น การทำหญ้าแห้งและถั่วแห้ง การทำหญ้าและถั่วหมัก การศึกษานอกสถานที่