เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

พืชอาหารสัตว์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อาจารย์ กรุง วิลาชัย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การจำแนกประเภทและชนิดของพืชอาหารสัตว์ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ คุณค่าทางอาหาร การปลูกสร้างและการจัดการทุ่งหญ้าและถั่ว การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา การแปรรูปและการใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์ การเก็บรวบรวมต้วอย่างพืชอาหารสัตว์ต่างๆ

ปฏิบัติการ  ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชอาหารสัตว์ทั้งพืชตระกูลถั่ว ฝึกปฏิบัติการทำ Herbariam              ฝึกปฏิบัติการเก็บรักษาพืชอาหารสัตว์ เช่น การทำหญ้าแห้งและถั่วแห้ง การทำหญ้าและถั่วหมัก การศึกษานอกสถานที่