พืชอาหารสัตว์


ผู้สอน
อาจารย์ กรุง วิลาชัย
เข้าสู่ระบบเมื่อ 8 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
พืชอาหารสัตว์

รหัสวิชา
128

สถานศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คำอธิบายวิชา

การจำแนกประเภทและชนิดของพืชอาหารสัตว์ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ คุณค่าทางอาหาร การปลูกสร้างและการจัดการทุ่งหญ้าและถั่ว การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา การแปรรูปและการใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์ การเก็บรวบรวมต้วอย่างพืชอาหารสัตว์ต่างๆ

ปฏิบัติการ  ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชอาหารสัตว์ทั้งพืชตระกูลถั่ว ฝึกปฏิบัติการทำ Herbariam              ฝึกปฏิบัติการเก็บรักษาพืชอาหารสัตว์ เช่น การทำหญ้าแห้งและถั่วแห้ง การทำหญ้าและถั่วหมัก การศึกษานอกสถานที่


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books