นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา เทคโนโลยีพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1