homeมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๕ วิชา การงานอาชีพ งานบ้าน
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๕ วิชา การงานอาชีพ งานบ้าน

ผู้สอน
person
อารีรัชช์ ไชยช่อฟ้า
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๕ วิชา การงานอาชีพ งานบ้าน

หมายเลขของวิชา (Class ID)
12801

สถานศึกษา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

คำอธิบายวิชา

ศึกษาและฝึกปฏิบัตดิงานบ้านงานอาหารงานมารยาทในการรับประทานอาหารและงานตัดเย็บของใช้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)