มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๕ วิชา การงานอาชีพ งานบ้าน

อารีรัชช์ ไชยช่อฟ้า

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและฝึกปฏิบัตดิงานบ้านงานอาหารงานมารยาทในการรับประทานอาหารและงานตัดเย็บของใช้