มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๕ วิชา การงานอาชีพ งานบ้าน

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและฝึกปฏิบัตดิงานบ้านงานอาหารงานมารยาทในการรับประทานอาหารและงานตัดเย็บของใช้