เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๕ วิชา การงานอาชีพ งานบ้าน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อารีรัชช์ ไชยช่อฟ้า

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ศึกษาและฝึกปฏิบัตดิงานบ้านงานอาหารงานมารยาทในการรับประทานอาหารและงานตัดเย็บของใช้