เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นมัธยมศึกษาปรที่ 5/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

         ศึกษาผลงานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี จากแหล่งเรียนรู้ โดยมีการสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ นำเสนอ อภิปรายและสรุปผล ศึกษาสถิติเพื่อการวิจัย รูปแบบการเขียนรายงานวิจัย เขียนเค้าโครงงานวิจัย และนำเสนอเค้าโครงงานวิจัย

         เพื่อให้เกิดการเรียนรู้กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จากความรู้ความเข้าใจในงานวิจัยที่ศึกษาสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีสมบัติและจรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตร์ มีความสามารตัดสินใจ มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์