homeชั้นมัธยมศึกษาปรที่ 5/1
person
ชั้นมัธยมศึกษาปรที่ 5/1

ผู้สอน
วิริยา ศรีใจอินทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปรที่ 5/1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12803

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

         ศึกษาผลงานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี จากแหล่งเรียนรู้ โดยมีการสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ นำเสนอ อภิปรายและสรุปผล ศึกษาสถิติเพื่อการวิจัย รูปแบบการเขียนรายงานวิจัย เขียนเค้าโครงงานวิจัย และนำเสนอเค้าโครงงานวิจัย

         เพื่อให้เกิดการเรียนรู้กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จากความรู้ความเข้าใจในงานวิจัยที่ศึกษาสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีสมบัติและจรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตร์ มีความสามารตัดสินใจ มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)