มัธยมศึกษาปี่ที่ 4

สุภาพ นครชัย

โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาอังกฤษอ่านเขียน