homeปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
person
ปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
ภาคภูมิ ศรีไหม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12811

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

คำอธิบายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยว กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การนำอุปกรณ์แต่ละชนิดมาประกอบเป็นตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ และประยุกต์ใช้งานให้เหมาะสมกับซอฟต์แวร์ปัจจุบัน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)