homeปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
personperson_add
ปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
person
ภาคภูมิ ศรีไหม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12811

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยว กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การนำอุปกรณ์แต่ละชนิดมาประกอบเป็นตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ และประยุกต์ใช้งานให้เหมาะสมกับซอฟต์แวร์ปัจจุบัน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)