ปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

ภาคภูมิ ศรีไหม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยว กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การนำอุปกรณ์แต่ละชนิดมาประกอบเป็นตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ และประยุกต์ใช้งานให้เหมาะสมกับซอฟต์แวร์ปัจจุบัน