home4/2การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง31102)
personperson_add
4/2การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง31102)

ผู้สอน
นางสาว ธัญลักษณ์ ปายสาร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
4/2การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง31102)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12812

สถานศึกษา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างภาพกราฟฟิกส์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)