4/2การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง31102)

ธัญลักษณ์ ปายสาร

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างภาพกราฟฟิกส์