ความจริงของชีวิต


ผู้สอน
อารุณ นรสีห์
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ความจริงของชีวิต

รหัสวิชา
1282

สถานศึกษา
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

คำอธิบายวิชา

 

ชื่อรายวิชา       ความจริงของชีวิต (Truth  of  Life)

                          รหัสวิชา      ศท 0201   หน่วยกิต   น (ท-ป-ศ)   3(2-2 - 5)

                          ภาคเรียน     2    ปีการศึกษา  2554

  วัตถุประสงค์รายวิชา

                1.  มีความรู้ ความเข้าใจชีวิตและเข้าถึงความจริงของชีวิตในมิติของธรรมะ

                2.  มีความรู้ ความเข้าใจหลักธรรมและการปฏิบัติธรรมตามหลักศาสนา

                3.  สามารถใช้หลักธรรมในการฝึกอบรมตนด้านกายวาจาและจิตใจ

                4.  มีความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์และอยู่ร่วมอย่างสันติสุขกับผู้อื่น

คำอธิบายรายวิชา

   จัดการเรียนรู้เป็นกลุ่มตามศาสนาที่ผู้เรียนนับถือ

                ศาสนาพุทธ : ศึกษาเรื่องความหมายของชีวิต ความเป็นไปของชีวิต  และชีวิตที่ควรจะเป็นตามหลักพุทธธรรม ขันธ์ 5  กฎไตรลักษณ์ อริยสัจ ศีล สมาธิและปัญญา การอธิบายหลักธรรมสำคัญ การเข้าถึงความจริงของชีวิตตามหลักอริยสัจและอริยมรรค และการฝึกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาศีล  พัฒนาสมาธิและการพัฒนาปัญญา

                ศาสนาคริสต์:ความหมายและความเป็นมาของศาสนาคริสต์  ความหมายของพระตรีเอกภาพ  ชีวิตและความหมายของชีวิต  พระบัญญัติสิบประการ  พระบัญญัติเอกสองประการ  ความหมายและหนทางแห่งความรอดพ้น  ความหมายของคริสตชน  ความหมายของข่าวดี  พระเยซูเจ้าในฐานะที่ทรงเป็นหนทาง  ความจริงและชีวิต  คุณธรรมทางเทวะวิทยาสามประการ  ความรักสามประเภท  มาตรฐานใหม่ของพระเยซู  พระศาสนจักรและธรรมประเพณีศักดิ์สิทธิ์  พระคัมภีร์และพระวาจาทรงชีวิต  พิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์  วันอาทิตย์และวันฉลองบังคับ  พระบัญญัติของพระศาสนจักร  คำสอนของศาสนจักรด้านสังคม  บทบาทของศาสนจักรในโลกปัจจุบัน  พันธกิจของศริสตชน

               ศาสนาอิสลาม: สรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้มีฐานะเป็นบ่าวของพระเจ้าผู้ทรงสร้างและทรงกำหนดทุกชีวิตให้รับผิดชอบโลกนี้ร่วมกัน เพื่อสร้างสันติสุขและสันติภาพ อันนำไปสู่ความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสรรพสิ่งทั้งปวง   คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม คือเนื้อหาและบริบทแห่งศาสนธรรมที่มนุษย์จะต้องเข้าใจและปฏิบัติ เป็นปัจจัยอันจักนำไปสู่สันติสุขแห่งปัจเจกและสันติภาพแห่งสังคม   มนุษย์ในฐานะศูนย์กลางแห่งสรรพสิ่งจะต้องเข้าใจสรรพสิ่งทั้งหลายและอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล มิใช่อยู่ร่วมกันอย่างมุ่งทำลายเพื่อประโยชน์ตนฝ่ายเดียว

               ชีวิตมนุษย์ประกอบด้วยกาย สติปัญญา และจิตวิญญาณ  ศาสนาจัดระเบียบแห่งชีวิตด้วยหลักศรัทธา (อีมาน) หลักปฏิบัติ (อิสลาม) และหลักคุณธรรม(อิหฺซาน) เพื่อมนุษย์ร่วมกันจัดระเบียบสังคม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books