เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบปฏิบัติการ(Operating Systems)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ความหมายและวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ บทบาทหน้าที่ของระบบปฏิบัติการ การจ่ายงานหรือการจัดสรรหน่วยประมวลผล การบริหารและการจัดการหน่วยความจำ การจัดคิวงาน และการจัดสรรทรัพยากร การจัดการข้อมูล การแสดงผลระบบแฟ้มข้อมูล การควบคุม