ระบบปฏิบัติการ(Operating Systems)

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมายและวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ บทบาทหน้าที่ของระบบปฏิบัติการ การจ่ายงานหรือการจัดสรรหน่วยประมวลผล การบริหารและการจัดการหน่วยความจำ การจัดคิวงาน และการจัดสรรทรัพยากร การจัดการข้อมูล การแสดงผลระบบแฟ้มข้อมูล การควบคุม