เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วรรณคดีกับชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๔

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

                    สมบัติวรรณคดีของไทย วรรณคดีวรรณกรรม เรื่อง กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า พระบรมราโชวาท อิศรญาณภาษิต บทพากย์เอราวัณ บทละคร เรื่อง เห็นแก่ลูกและนิทานพื้นบ้านเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี พิธีกรรม สุภาษิตคำสอน เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ โดยใช้กระบวนการทางภาษาและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน วิเคราะห์ตัวละครสำคัญ วิถีชีวิตไทย และคุณค่าที่ได้รับจากวรรณคดีวรรณกรรมและบทอาขยาน พร้อมทั้งสรุปความรู้ข้อคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตจริง