เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ม.6

ดาวี ตันเวียง

โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ม.6