เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม.3/2 การเขียนเว็บไซต์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต องค์ประกอบของเว็บไซต์ คำสั่งเบื้องต้นของการสร้างเว็บไซต์การใช้โปรแกรมสำเร็จในการสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น สามารถสร้างเว็บไซต์ที่มีตัวอักษรลักษณะต่าง ๆ ภาพเคลื่อนไหว ภาพกราฟิกต่าง ๆ การเชื่อมโยงแบบต่าง ๆรูปลักษณะของเว็บเพจ แบบพื้นฐานต่าง ๆ การแก้ไขรหัสของเว็บเพจปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์ เว็บเพจ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จและคำสั่งพื้นฐาน มีการเชื่อมโยง กราฟิก รูปแบบพื้นฐานต่างๆ ของเว็บเพจ การติดต่อระหว่างผู้ดูแลเว็บไซต์กับผู้เยี่ยมชม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเบื้องต้นในการสร้างเว็บไซต์

ผลการเรียนรู้

1.นักเรียนสามารถบอกชื่อโปรแกรมที่สามารถเขียนเว็บไซต์ได้

2.นักเรียนสามารถบอกและใช้โปรแกรมกราฟิกที่ใช้ประกอบในการเขียนเว็บไซต์ได้

3.นักเรียนสามารถออกแบบเค้าโครงเว็บไซต์ของตนเองได้

4.นักเรียนสามารถบอกและใช้เครื่องมือต่างๆในโปรแกรมเขียนเว็บไซต์ได้

5.นักเรียนสามารถเขียนเว็บไซต์ของตนเองด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมได้อย่างสร้างสรรค์