PHYSICS 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 เทอม 2

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้เป็นห้องเรียน วิชาฟิสิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1