การใช้โปรแกรม Illustrator ออกแบบภาพกราฟิก


ผู้สอน
จิดาภา วิมลพัชร
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 9 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การใช้โปรแกรม Illustrator ออกแบบภาพกราฟิก

รหัสวิชา
12852

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำอธิบายวิชา

บทเรียนที่ 1 ความรู้พื้นฐาน

บทเรียนที่ 1.1 : ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก

บทเรียนที่ 1.2 : หลักการออกแบบกราฟิก

บทเรียนที่ 1.3 : สีในงานกราฟิก

บทเรียนที่ 1.4 : ประเภทของไฟล์กราฟิก

บทเรียนที่ 1.5 : ประโยชน์ของกราฟิก

บทเรียนที่ 2 รู้จักโปรแกรม Illustrator

บทเรียนที่ 2.1 : แนะนำโปรแกรม Illustrator CS6

บทเรียนที่ 2.2 : โปรแกรม Illustrator CS6 และโปรแกรมอื่นๆ

บทเรียนที่ 3 การใช้งานโปแกรม Illustrator

บทเรียนที่ 3.1 : การใช้โปรแกรม Illustrator CS6

บทเรียนที่ 3.2 : ส่วนประกอบของโปรแกรม Illustrator CS6

บทเรียนที่ 3.3 : การสร้างไฟล์

บทเรียนที่ 3.4 : เครื่องมือพื้นฐานในการทำงาน

บทเรียนที่ 3.5 : การจัดการไฟล์

บทเรียนที่ 4 การวาดภาพด้วยเครื่องมือต่างๆ

บทเรียนที่ 4.1 : ประเภทของภาพ

บทเรียนที่ 4.2 : การวาดภาพด้วยเครื่องมือต่างๆ

บทเรียนที่ 5 การสร้างข้อความด้วยเครื่องมือต่างๆ

บทเรียนที่ 5.1 : ประเภทของข้อความ

บทเรียนที่ 5.2 : การสร้างข้อความด้วยเครื่องมือต่างๆ

บทเรียนที่ 6 การจัดการ ตกแต่ง และดัดแปลงภาพและวัตถุ

บทเรียนที่ 6.1 : การจัดการภาพและวัตถุ

บทเรียนที่ 6.2 : การตกแต่งภาพและวัตถุ

บทเรียนที่ 6.3 : การดัดแปลงภาพและรูปทรง

บทเรียนที่ 7 การใช้ Symbol

บทเรียนที่ 7.1 : การใช้ Symbol

บทเรียนที่ 8 การใช้งาน Layer

บทเรียนที่ 8.1 : การใช้งาน Layer

บทเรียนที่ 9 การพิมพ์งานและ Export ภาพ

บทเรียนที่ 9.1 : การพิมพ์งาน

บทเรียนที่ 9.2 : การ Export ภาพ

บทเรียนที่ 10 การประยุกต์

บทเรียนที่ 10.1 : การนำภาพบิตแมพมาใช้งาน

บทเรียนที่ 10.1 : การใช้งาน Iluustrator กับโปรแกรมอื่น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books