homeการใช้โปรแกรม Illustrator ออกแบบภาพกราฟิก
personperson_add
การใช้โปรแกรม Illustrator ออกแบบภาพกราฟิก

ผู้สอน
person
จิดาภา วิมลพัชร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การใช้โปรแกรม Illustrator ออกแบบภาพกราฟิก

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12852

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

บทเรียนที่ 1 ความรู้พื้นฐาน

บทเรียนที่ 1.1 : ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก

บทเรียนที่ 1.2 : หลักการออกแบบกราฟิก

บทเรียนที่ 1.3 : สีในงานกราฟิก

บทเรียนที่ 1.4 : ประเภทของไฟล์กราฟิก

บทเรียนที่ 1.5 : ประโยชน์ของกราฟิก

บทเรียนที่ 2 รู้จักโปรแกรม Illustrator

บทเรียนที่ 2.1 : แนะนำโปรแกรม Illustrator CS6

บทเรียนที่ 2.2 : โปรแกรม Illustrator CS6 และโปรแกรมอื่นๆ

บทเรียนที่ 3 การใช้งานโปแกรม Illustrator

บทเรียนที่ 3.1 : การใช้โปรแกรม Illustrator CS6

บทเรียนที่ 3.2 : ส่วนประกอบของโปรแกรม Illustrator CS6

บทเรียนที่ 3.3 : การสร้างไฟล์

บทเรียนที่ 3.4 : เครื่องมือพื้นฐานในการทำงาน

บทเรียนที่ 3.5 : การจัดการไฟล์

บทเรียนที่ 4 การวาดภาพด้วยเครื่องมือต่างๆ

บทเรียนที่ 4.1 : ประเภทของภาพ

บทเรียนที่ 4.2 : การวาดภาพด้วยเครื่องมือต่างๆ

บทเรียนที่ 5 การสร้างข้อความด้วยเครื่องมือต่างๆ

บทเรียนที่ 5.1 : ประเภทของข้อความ

บทเรียนที่ 5.2 : การสร้างข้อความด้วยเครื่องมือต่างๆ

บทเรียนที่ 6 การจัดการ ตกแต่ง และดัดแปลงภาพและวัตถุ

บทเรียนที่ 6.1 : การจัดการภาพและวัตถุ

บทเรียนที่ 6.2 : การตกแต่งภาพและวัตถุ

บทเรียนที่ 6.3 : การดัดแปลงภาพและรูปทรง

บทเรียนที่ 7 การใช้ Symbol

บทเรียนที่ 7.1 : การใช้ Symbol

บทเรียนที่ 8 การใช้งาน Layer

บทเรียนที่ 8.1 : การใช้งาน Layer

บทเรียนที่ 9 การพิมพ์งานและ Export ภาพ

บทเรียนที่ 9.1 : การพิมพ์งาน

บทเรียนที่ 9.2 : การ Export ภาพ

บทเรียนที่ 10 การประยุกต์

บทเรียนที่ 10.1 : การนำภาพบิตแมพมาใช้งาน

บทเรียนที่ 10.1 : การใช้งาน Iluustrator กับโปรแกรมอื่น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)