เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม.6/2 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้านมัลติมีเดีย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์ ที่ผสมผสานกับระบบมัลติมีเดียแบบต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตเทคนิคการออกแบบเว็บไซต์ เทคนิคการสร้างเว็บไซต์และสร้างเว็บเพจให้สวยงาม น่าสนใจการแบ่งหน้าเว็บเพจเป็นส่วนๆ การตกแต่งเอกสารเว็บเพจ การจัดการและการตกแต่งข้อความ การแทรกมัลติมีเดียสื่อต่างๆ ลงในเว็บเพจ การสร้างจุดเชื่อมโยง การนำเสนอผลงานมัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์