เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การสื่อสารการตลาด (3202-2004) ระดับ ปวส.

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทั้งในเวลาและนอกเวลา

นักศึกษาสามารถเข้าชั้นเรียนเพื่อศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง ทบทวนความรู้และทำแบบฝึกหัด