homeการสื่อสารการตลาด (3202-2004) ระดับ ปวส.
personperson_add
การสื่อสารการตลาด (3202-2004) ระดับ ปวส.

ผู้สอน
นางสาว ภณิชญา ชมสุวรรณ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การสื่อสารการตลาด (3202-2004) ระดับ ปวส.

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12855

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทั้งในเวลาและนอกเวลา

นักศึกษาสามารถเข้าชั้นเรียนเพื่อศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง ทบทวนความรู้และทำแบบฝึกหัด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)