การสื่อสารการตลาด (3202-2004)

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทั้งในเวลาและนอกเวลา

นักศึกษาสามารถเข้าชั้นเรียนเพื่อศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง ทบทวนความรู้และทำแบบฝึกหัด