home3211-2005 การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) ระดับ ปวส. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (หลักสูตรพุทธศักราช 2557)
person
3211-2005 การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) ระดับ ปวส. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (หลักสูตรพุทธศักราช 2557)

ผู้สอน
นางสาว ภณิชญา ชมสุวรรณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
3211-2005 การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) ระดับ ปวส. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (หลักสูตรพุทธศักราช 2557)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12855

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

3-0-3

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและวิธีการติดต่อเพื่อประกอบการระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ ธุรกิจกับผู้บริโภค ธุรกิจและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง การเขียนและโต้ตอบจดหมาย การเขียนรายงานของธุรกิจ การเตรียมการจัดส่งเอกสารทางการค้า การถ่ายทอดข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจไปยังผู้บริโภคโดยผ่านสื่อต่าง ๆ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)